1. ПРЕАМБЮЛ

1.1. Настоящият правилник за паркиране („Правилникът“) установява общите правила, които трябва да бъдат спазвани от всички посетители на Търговския Център за достъп, придвижване, престой и паркиране на превозни средства на територията на паркинга на търговски център Мол Марково Тепе, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Руски“ № 54 („Търговския център“).
1.2. Правилникът е одобрен и приет от дружеството-собственик на Търговския център – „Марково Тепе Мол“ ООД, дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201707494, представлявано от управителя Александър Валентинов Костов („МТМ“).
1.3. Правилникът се прилага по отношение на всички посетители на Търговския център, които са влезли с превозно средство на територията на Паркинга („Посетителите“).
1.4. МТМ има право да изменя настоящия правилник по всяко време, изцяло по своя преценка, като съответните изменения ще влизат в сила от датата на публикуването им на електронната страница на Търговския център www.markovotepemall.bg.
1.5. Паркингът е частна собственост, а достъпът на Ползвателите до него е възможен само, ако са в съответствие с настоящия Правилник за паркиране и с приложимото законодателство.

 

2. Паркинг

2.1. Паркингът на Търговския център („Паркингът“) се състои от подземни паркоместа, разположени на нива –1 (минус едно), -2 (минус две), -3 (минус три) и -4 (минус четири), както и от наземни паркоместа, разположени на тротоара към ул. „Гладстон“. Всички паркоместа са маркирани по съответен начин.

 

3. Работно време на Паркинга

3.1. Паркингът е отворен за посетители в часовете между 6:00 ч. сутринта и 0:00 часа всеки ден от седмицата („Работното време“).
3.2. Работното време може да бъде удължавано по преценка на МТМ. Работното време може да бъде скъсявано на официални празници, по преценка на МТМ.
3.3. Паркирането в Паркинга е позволено само в рамките на Работното време.

 

4. Достъп до Паркинга
4.1. За да получи достъп до Паркинга, Посетителят следва да получи билет за паркиране от машините за билети, намиращи се на входовете на Паркинга. Чрез влизане в Паркинга с превозно средство се счита, че Посетителят е приел настоящите Правила и се е задължил да ги спазва.
4.2. Достъпът на Посетителите до Паркинга не гарантира на Посетителите свободно паркомясто. Липсата на такова не отменя всички задължения на Посетителите, описани тук.

 

5. Ползване на Паркинга

5.1. Всеки билет за паркиране, получен от Посетител на входа на Паркинга, дава право на Посетителя на достъп до Паркинга, паркиране и напускане на Паркинга само с едно превозно средство. След влизане в Паркинга, Посетителят се задължава да спазва изцяло настоящите Правила.
5.2. Посетителят се задължава да управлява, паркира и да се грижи за превозното си средство на територията на Паркинга в пълно съответствие с настоящите Правила и при спазване на всички пътни знаци, инсталирани в Паркинга, разпоредбите на приложимото пътно законодателство и наредбите към него. Посетителят се задължава напълно да спазва инструкциите на МТМ и неговите представители, както и на охранителите на Паркинга.
5.3. Достъпът, паркирането и престоят на подземни нива -1, -2, -3 и -4 на Паркинга са забранени за Посетители, управляващи превозни средства с газови уредби. В случай, че МТМ или което и да е трето лице претърпи вреда и/или в случай на наложени санкции от компетентни органи, поради неспазване на забраната по настоящата точка 5.3., Посетителят ще бъде отговорен и следва напълно да обезщети МТМ и/или всяко трето лице за всички преки или непреки претърпени вреди в резултат на нарушаване на забраната.
5.4. Автомобили с височина над 2,00 (два) метра следва да бъдат паркирани само на надземния паркинг.
5.5. Посетителят се задължава да паркира превозното средство само и единствено на обозначените паркоместа, маркирани в Паркинга. Посетителите нямат право да паркират на паркоместа, запазени за хора с увреждания, освен в случаите по точка 5.7 по-долу. В допълнение, МТМ си запазва правото да ограничава достъпа до определени паркоместа по своя преценка, като в този случай Посетителите нямат право да паркират и на тези места с ограничен достъп.
5.6. Изрично се забранява каквито и да е превозни средства да спират или паркират на алеите, входовете и общо на всякакви други места, които не са предвидени като паркоместа.
5.7. Посетителите, които притежават карти за преференциално паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания („Картите“), издадени по силата на Закона за движение по пътищата, имат право да паркират на свободните паркоместа, които са надлежно обозначени като места за хора с увреждания. Тези посетители са задължени да поставят Картата на видно място на предното стъкло на превозното средство през целия им престой в Паркинга, като при всички случаи хората с увреждания, на чието име са издадени Картите, следва да са били в превозното средство при влизането в Паркинга, независимо дали като Посетител или като лице, което се придвижва със съответното превозно средство.
5.8. Посетителите на Паркинга имат право да управляват превозното средство на територията на Паркинга с максимална скорост от 10 км/ч.
5.9. Посетителите нямат право на територията на Паркинга да използват огън, възпламенителни средства и вещества, да пушат, да консумират алкохол, ненужно да форсират и използват двигателя, да паркират превозното средство с отворен резервоар, да зареждат превозното средство с гориво, да почистват превозното средство и да източват течности за охлаждане на двигателя на превозното средство, както и да поставят каквото и да било, което затруднява видимостта, преминаването или паркирането на превозните средства в Паркинга.

 

6. Напускане на Паркинга

6.1. Посетителите имат право да напуснат Паркинга само след заплащане на дължимите такси по т. 7 по-долу и връщане на валиден билет за паркиране на външните бариери на Паркинга. За избягване на съмнение, билетът за паркиране се отнася за конкретно превозно средство и поради това при напускане на Паркинга Посетителят следва да върне същия билет, който е получил при влизане в Паркинга. Не се позволява размяна на билети между Посетители, влезли в Паркинга с различни превозни средства. Плащането на таксите се прави чрез предвидените за това технически средства, находящи се на Паркинга и/или на територията на Търговския център. Техническите средства приемат само монети от 0,10ст, 0,20 ст.0,50 ст., 1 лв. или 2 лв. и банкноти до 20 лв. вкл. След заплащане на дължимите такси по т. 7 по-долу, Посетителят има на разположение 10 минути да напусне Паркинга. В противен случай той дължи допълнителни такси до момента на напускане на Паркинга, в съответствие с настоящите Правила (при положение, че общото време на престой на превозното средство до момента на реалното напускане на Паркинга надвиши безплатния престой от 1 час).

 

8. Такси и време на престой

8.1. Таксите за достъп до Паркинга за едно превозно средство се определят по следната тарифа, приложима за всеки ден от седмицата (делнични дни и уикенд):
• престой до 1 (един) час – безплатно;
• всеки започнат следващ час – 2 (два) лева с вкл. ДДС;

8.2. Таксите за достъп до Паркинга за едно превозно средство на Посетителите, които са клиенти на посочените по-долу търговски обекти, опериращи на територията на Търговския център, се определят по тарифата по-долу за всеки ден от седмицата, (делнични дни и уикенд), при условие че Посетителят разполага с паркинг билет, валидиран на специалните устройства във всеки от следните търговски обекти:
• Кино Арена – 3 (три) чáса след края на първия безплатен час, на които Посетителите имат право при закупен билет за кино;
• Супермаркет BILLA – 1 час след края на първия безплатен час;
• Capella Play – 3 (три) чáса след края на първия безплатен час, на които Посетителите имат право при заплатен престой в детския център, продължил над 3 часа;
• Фитнес Athletic – 3 (три) чáса след края на първия безплатен час, на които имат право абонатите на фитнес центъра;
• За всеки започнат час след изтичане на гореописаните, се прилага тарифата по предходната точка;
8.3. Времето на престой за целите на този Правилник се изчислява от момента на влизане на съответното превозно средство в Паркинга и получаването на билет за паркиране, до момента на плащане на билета за паркиране при напускане на Паркинга.
8.4. Максимално позволеният непрекъснат престой в Паркинга за едно превозно средство е 72 (седемдесет и два) часа. В случай на превишаване на максимално позволения престой по тази точка 8.4. Посетителят продължава да бъде обвързан с настоящите правила до момента на напускане на превозното средство от Паркинга и до момента на заплащане от страна на Посетителя на всички такси. Посетителят приема, че МТМ има право да премахне превозното средство от Паркинга след изтичане на максимално допустимия престой на разноски на Посетителя. В горния случай, Посетителят незабавно следва да заплати всички и всякакви такси съгласно Правилата и да плати всички направени разходи по премахване на превозното средство на МТМ.

 

9. Допълнителни задължения за плащане

9.1. В случай на нарушение на задълженията по настоящите Правила от страна на Посетител, МТМ има право изцяло по своя преценка, в случай че Посетителят е загубил или унищожил билета си за паркиране, той дължи такса в размер на 15 (петнадесет) лева с включен ДДС;
9.2. Сумите по тази разпоредба се заплащат на машината за заплащане на паркинга, чрез натискане на бутон „Lost ticket“

 

10. Права и задължения на МТМ

10.1. МТМ има право да събира таксите по настоящите Правила в размерите и при условията, описани в Правилата.
10.2. МТМ си запазва правото да обявява по своя преценка определени дни, в които престоят в Паркинга ще е безплатен и таксите за достъп по т. 8.1. и 8.2. по-горе няма да се прилагат, за което Посетителите ще бъдат уведомявани своевременно.
10.3. МТМ осигурява на Посетителите необезпокояван достъп до Паркинга в съответствие с целите на настоящите Правила. МТМ не е длъжно да осигури на Посетителите свободно паркомясто, при влизане в паркинга.
10.4. МТМ носи отговорност само за вреди причинени от МТМ или от негови представители, в резултат на умисъл или груба небрежност. МТМ не носи отговорност за вреди причинени от трети лица. Посетителят е задължен да информира МТМ за всички вреди, които са причинени в Паркинга, незабавно след настъпването им и във всички случай преди напускане на Паркинга.
10.5. Паркингът е неохраняем и МТМ не носи отговорност за охраната на превозните средства на Посетителите. МТМ не носи отговорност в случай на претърпяна вреда или кражба на превозното средства, или в случай на кражба на вещи от превозното средство. Охраната на всяко превозно средство е отговорност на Посетителя.

 

11. Права и задължения на Посетителя

11.1. Посетителят е задължен да заплати таксите по настоящите Правила. Престоят на всеки Посетител на Паркинга след първия 1 час безплатен престой, въпреки липсата на свободно паркомясто е изцяло на и за сметка на Посетителя, който е длъжен да заплати таксите съобразно с времето прекарано на Паркинга по т. 8 по-горе, независимо дали Посетителят е паркирал превозното средство или не.
11.2. Посетителят следва да спазва настоящите правила, които могат да бъдат изменяни изцяло по усмотрение на Наемодателя съгласно точка 1.4. от преамбюла по-горе.
11.3. Посетителят е отговорен и следва да обезщети МТМ и/или всяко трето лице за всяка претърпяна вреда на Паркинга в резултат на действия на Посетителя или на трети лица, които са в превозното средство заедно с Посетителя. В случай на нанесена вреда, Посетителят се задължава да информира представители на МТМ и охранителната служба на Паркинга незабавно след нанасяне на вредата, но във всички случаи преди напускане на Паркинга. В случай на настъпване на друга непредвидена ситуация и/или спешен случай, Посетителят е задължен да се свърже с охранителната служба.

 

12. Видеонаблюдение

12.1. МТМ използва технически средства за видеонаблюдение и контрол на превозните средства за целите на прилагане на настоящите Правила

 

13. Защита на личните данни

13.1. Дружеството обработва следните лични данни на Посетителите:
• видеоизображения;
• данни относно регистрационни номера на МПС.
• Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Посетителите се намират тук: (https://markovotepemall.bg/privacy-policy/). Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).