1. Поверителност и сигурност

Уважаеми клиенти,

Уважаваме правото Ви да запазите личната си информация поверителна и Ви осигуряваме безопасност, когато разглеждате нашия интернет сайт (http://markovotepemall.bg) попълвате различни форми или анкети, посочени на него, участвате в организирани от нас маркетинг игри, инициативи и събития и други подобни дейности. „Марково Тепе Мол“ ООД (наричано по-нататък накратко „Марково Тепе Мол“) зачита неприкосновеността на Вашия личен живот и гарантира в максимална степен защитата на личните ви данни, като се стреми да осъществява предмета си на дейност при пълно спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Марково Тепе Мол си запазва правото да изменя настоящата политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: http://markovotepemall.bg/.

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е посетител на сайта на Марково Тепе Мол.

Моля при предоставянето на лични данни тук, да се информирате за условията на нашата Политика за защита на лични данни.

Като приемате Политиката ни за защита на личните данни в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени съгласно целите, посочени тук.

Пълна информация относно защита на личните данни, според българското законодателство, може да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

 

2. Администратор

Администратор на Вашите лични данни е Марково Тепе Мол“ ООД, дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201707494, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ No 59А („Администратор” или „Марково Тепе Мол“).

 

3. Данни за контакт

При въпроси, свързани с обработката на лични данни, може да се свържете с Мария Кръстева на телефон +359 88 243 37 34, email: [email protected]

 

4. Видове данни, които се събират

Марково Тепе Мол обработва различни видове лични данни, които могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Марково Тепе Мол при обслужването на клиента.

Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането Ви като физическо лице.

Вие не сте длъжни и за Вас не съществува правно задължение да ни предоставите своите лични данни, в този смисъл ние ще обработваме единствено информацията, която Вие информирано и доброволно сте предоставили по Ваше желание.

 

Марково Тепе Мол автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на сайта, като например страниците от сайта, които клиентите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към сайта, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на сайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за анализиране на потребителското поведение, за констатиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Сайта.

 

Информация при влизане в сайта

При стандартно отваряне на нашия интернет сайт и менюта в него, ние получаваме информация за Вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която Ви е препратила към нас;
 • IP-адрес;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • количеството на прехвърлените данни;
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

 

Информация във връзка със запитвания по електронната поща

В случай че желаете да изпратите e-mail на адреса, посочен на сайта, Вие може да посочите:

 • име,
 • телефон за връзка и
 • електронна поща,

на които ние ще се свържем с Вас, ако е необходимо, за да отговорим на Ваше запитване.

 

Информация при абонамент за електронен бюлетин

При регистрация за получаване на електронния ни бюлетин съгласно декларация за съгласие, регистрираната от Вас електронна поща ще бъде използвана за изпращане на електронния бюлетин до Вас до момента, в който се откажете от получаването му, чрез изпращане на имейл тук: [email protected]. Ако сте се съгласили да получавате електронен бюлетин, ние ще използваме Вашия електронен адрес, за да можете да получавате периодично информация за нашите продукти, промоции, игри и друга любопитна информация.

 

Информация при организиране на игри, инициативи и събития

В случай че присъствате на организираните от нас публични инициативи и събития и/или доброволно участвате в организирана от нас игра (както чрез нашия интернет сайт, страница в социална мрежа, свързана с интернет сайта ни, така и на територията на търговския център) ние можем да обработваме Ваши лични данни като:

 • име,
 • снимка,
 • възраст,
 • семейно положение,
 • професия,
 • образование,
 • електронна поща,
 • лични предпочитания, и
 • други предвидени в условията на конкретната инициатива.

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани във връзка с тези прояви, само ако те са доброволно предоставени от Вас. Присъствайки на организираните от нас публични инициативи и събития и участвайки в организираните от нас игри, Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да обработваме Ваши лични данни, свързани с доброволното Ви участие в такива публични прояви, както и да ги използваме за публикации за целите на конкретната проява на интернет страницата ни, блога или страница в социална мрежа, свързана с интернет сайта ни. Вие можете по всяко време да се свържете с нас, за да премахнем Вашите лични данни, като изпратите имейл на следния адрес: [email protected] Детайлни правила, относно провежданите от нас публични игри, инициативи и събития, са конкретно предвидени за всеки отделен случай.

 

Предоставянето на личните данни от страна на клиентите е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на сайта е необходимо клиентите да предоставят лични данни, Дружеството ясно обозначава дали предоставянето на дадени данни е задължително (било във формата за регистрация, било в конкретните общи условия за промоционална кампания с награди и т.н.). Когато предоставянето на данни е посочено като „Задължително”  това означава, че ако клиентът не ги предостави, няма да може да ползва услугите или функционалностите на сайта, за които се изисква предоставянето на такива данни, включително участието в игра с раздаване на награди и получаването на награди от спечелил участник.

 

Съгласието на клиента с правилата на общите условия и политиката за защита на личните данни се изисква изрично, като клиентът маркира специално поле, в случай че е съгласен.

 

5. Цели на събиране и обработка  на лични данни

Марково Тепе Мол ще използва единствено личните данни, които Вие сте ни предоставили при описаните тук цели и условия.

 • Изпълнение на законово определени задължения на Марково Тепе Мол – при които обработването на лични данни е необходимо за отчитане пред държавни органи и други органи – напр. за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството, както и за изпъленние на задълженията на Марково Тепе Мол като организатор на промоции и кампании с награди над определена стойност, при които Организаторът  е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да  декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден,  като  посочи в справката три имена, ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице,  а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес  в чужбина на чуждестранното лице .
 • Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента, което се предостаяв изрично- например за изпращане на съобщения (имейли) за продукти и услуги – Марково Тепе Мол обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез имейли. Съобщенията (имейлите) се отнасят до актуални промоции и оферти и друго алтернативно съдържание.
 • Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на Марково Тепе Мол като администратор: а) Спорове (съдебни и извънсъдебни) – Създаване, упражняване или защита на права на Марково Тепе МолМарково Тепе Мол ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.
 • Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – Марково Тепе Мол използва личните данни на своите клиенти, за да повиши качестовото на търговската услуга и с цел предлагане нови, по-добри и иновативни продукти.
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до сайта http://markovotepemall.bg/.

 

6. Трансфер на данни

Вашите лични данни няма да бъдат обект на предаване в страни, които се намират извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

7. Права на клиентите

Всеки клиент на Марково Тепе Мол има следните права във връзка с личните си данни и може да ги упражнява:

 1. Право да предоставя лични данни , вкл право да предоставя и актуализира информация за себе си на Марково Тепе Мол, включително да предоставя лични данни, които дават възможност лицето да бъде идентифицирано;
 2. Право на достъп до лични данни: право да получи информация дали Марково Тепе Мол обработва негови лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на тези лични данни, информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на негови лични данни;
 3. Право на поправка на лични данни: в случай, че лицето открие, че личните данни, които Марково Тепе Мол обработва за него, са неточни, има право да поиска да коригиране тези лични данни (освен ако лицето само не може да ги коригира).
 4. Право на изтриване на лични данни: при определени обстоятелства, като например, ако личните Ви данни на клиента са обработени незаконно или той е оттеглил съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), има право да поиска и да получи изтриване на личните му данни от Марково Тепе Мол. Оттеглянето на съгласието може да бъде подадено във формата на декларация;
 5. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например клиентът се съмнява в точността на личните си данни или е възразил на легитимната цел за обработка на личните му данни, той има право да поиска да ограничим обработката на личните му данни, докато не бъде намерено решение.
 6. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако клиентът се съмнява в легитимния ни интерес да обработваме лични му данни, той има право да възрази срещу подобно обработване по съображения, свързани с конкретната ситуация,.
 7. Право да се иска от Марково Тепе Мол уведомяване на трети лица – клиентът има право да иска Марково Тепе Мол да уведоми третите лица, на които в точно определени хипотези, е разкрило лични данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези лични данни;
 8. Право на възражение срещу обработване за директен маркетинг – клинетът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 9. Право на подаване на жалба в контролен орган – клиентът има право В случай, че намира, че е осъществено нарушение във връзка с обработване на личните му данни да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или директно до компетения съд.

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Марково Тепе Мол ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Марково Тепе Мол трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност, от които може по безспорен начин да се удостовери самоличността.

В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

 Марково Тепе Мол не цели да обработва и не обработва по свое желание лични данни на лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители. Ако смятате, че при нас са попаднали данни на лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители, моля да ни уведомите по имейл на [email protected] и ние незабавно ще ги унищожим.

 

Дружеството отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на клиента да бъдат отделени от личните данни на други лица.

 

8. Получатели на лични данни

Марково Тепе Мол не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас ( вкл.лични данни ) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на контрагенти, които работят по възлагане от страна на Марково Тепе Мол въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Марково Тепе Мол например да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
 • когато Марково Тепе Мол е задължено по закон;
 • когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, съгласно и по реда на действащото законодателство;
 • когато лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

Марково Тепе Мол следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато клиентите на Дружеството направят личната си информация достъпна за трети лица, Марково Тепе Мол не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.

 

Период на съхраняването на лични данни

Марково Тепе Мол ще съхранява Вашите лични данни само докато това е необходимо за изпълнение на конкретната цел, за която сте ни ги предоставили. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.