ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Уцели сърцето на Мола “ на Мол Марково Тепе.

1.Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Уцели сърцето на Мола“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2.Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3.Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 11:00 до 19:00 ч. в периода от 12.02.2022 г. до 14.02.2022 г. или до изчерпване на наградите.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

4.Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 30 (тридесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 30 (тридесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъдат издаден: (i) от търговски обект/и на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася/т за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на една от наградите, като заяви желанието си за това в промоционалния кът, разположен пред магазин LC Waikiki в Търговския център.

5.3. В промоционалния кът е разположена голяма мишена с 4 кръга като на съответния Участник се предоставят лък и стрели с вендузи. Участниците, които уцелят някой от вътрешните 3 кръга, печелят на момента ваучер за пазаруване или предметна награда, определена измежду наградите, описани по-долу в т. 6.1. на случаен принцип. Участниците, които успеят да уцелят центъра на мишената, получават възможността да участват в томбола за голямата награда – Уикенд за двама в Тракиец – бутиков комплекс за релакс и езда. Победителят за голямата награда ще бъде изтеглен на 15.02.2022 г. /вторник/ чрез Live видео на фейсбук страницата на Търговския център.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта “Уцели сърцето на Мола“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора като освен голямата награда – уикенд за двама в комлекс „Тракиец“, Организаторът и неговите партньори предоставят и общо 253 (двеста  петдесет и три) броя ваучери и предметни награди, както следва:

Обект Награда Брой
Andrews Ваучер 20 лв 10
Arena Cinema Безплатно кино за двама 5
Athletic Fitness Талон 1 седмица безплатен фитнес 4
Billa Ваучер 10 лв 20
Cake Collection подарък цяла торта 2
Carnival Kids Ваучер -20% отстъпка 20
Clean Factory Ваучер безплатно почистване на 1 дреха 10
Dali Vino Ваучер рисуване за двама 1
Douglas Козметични продукти с марка Douglas 10
Kik карта 15% отстъпка – целогодишна 3
Lа Bonte Ваучер 20 лв 10
Mall Markovo Tepe Бутилка вино Trastena 80
Mall Markovo Tepe  Kitty Talks – love edition игра 5
Mall Markovo Tepe Крафт шоколад Гайо 20
Mall Markovo Tepe Бутикова ръчно изработена свещ 15
Mall Markovo Tepe Ваучер 10 лв за Cake Collection 5
Pepco Ваучер 10 лв 14
Scandal Чанта за кръст Guess 3
Subra Комплект Biretix почистващ сапун за лице + Endocare регенериращи анти-ейдж ампули за лице 3
Technomarket Ваучер 5 лв 5
VICTORIA ресторант Ваучер консумация 30 лв 3
Za Za Ваучер 10 лв 5


 

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, която му е била определена на случаен принцип. За избягване на всякакви съмнения, спечелилият Участник няма право да избира измежду различни награди, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5. по-горе, а голямата награда – в срок, определен от Организатора, след определяне на печелившия.

7.Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. С оглед механизма на Играта, за участието за предметните награди, не се съгират лични данни на участниците. С факта на регистрация за участие в томболата за голямата награда, участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, a именно – имена и телефонен номер, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за срока на провеждане и за целите на томболата, в това число за целите на обявяване имената на Печелившия участник по Раздел 5 и получаване на наградата. Всеки Участник чрез участието си в Играта по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил. При обработката на личните данни, Организаторът ще се придържа към приетата от него Политика за защита на личните данни, публикувана на следния адрес: https://markovotepemall.bg/privacy-policy/

7.2. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на Играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на  преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки Участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).

7.3. По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

7.4. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон: 02/91-53-555

7.5. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

7.6. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила. В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в Играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг участник, съобразно посочените по-горе правила.

8.Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10.Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.