Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Нова учебна година, нов кът за твоя ученик“ на Мол Марково Тепе.

 

 1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Нова учебна година, нов кът за твоя ученик“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

 1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

 

 1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда в периода между 10.09.2020 г. и 15.09.2020 г., всеки ден от 11:00 до 19:00 часа.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

 

 1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

 

 1. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва в томболата за наградата в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта в промоционалния кът за наградата, упомената в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, Участникът получава правото да участва  в томболата за наградата, упомената в т.6.1. На участника се предоставя правото да избере един от промоционалните флаери за участие, предоставени от Организатора, всеки от които носи уникален код и има част, предназначена за откъсване, върху която е изписан същият код. Участникът следва да откъсне талона с уникалния код и да го пусне в предназначената за това урна. Участникът е длъжен да запази останалата част от флаера, която носи същия уникален код като талона, до дататата на изтеглянето на печелившия код, упомената в т.6.2.

Представеният за участие касов бон  се маркира от представител на Организатора и не може да бъде използван повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Нова учебна година, нов кът за твоя ученик“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.
За всеки 50 лева от стойността на касовата си бележка Участникът има право да получи по един талон за участие в Промоцията. Например, една касова бележка, отговаряща на условията от т.5.1., на стойност 150 лева, с вкл. ДДС,  дава правото на 3 талона за Участие в Промоцията.

Всеки касов бон, отговарящ на условията от т.5.1, на стойност над 250 лева, с вкл. ДДС, дава правото на 5 талона за Участие в Промоцията.
След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

 

 1. Награди

6.1. Наградата се предоставя от Организатора и представлява:

Oбзавеждане за ученически кът, включващо:

 • Стол – 1 бр
 • Бюро – 1 бр
 • Комплект ученически пособия – 1 бр

 
6.2. Определянето на печелившия за голямата награда (обзавеждане за ученически кът) ще се извърши на 16.09.2020 г., когато с публичен жребий на случаен принцип ще бъде определен 1 /един/ печеливш код. Печелившият код ще бъде обявен на уебсайта на Организатора https://markovotepemall.bg/ и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ на същия ден. Всички кодове участват за тегленето на голямата награда – обзавеждане за ученически кът. Участник, който е спечелил голямата награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора.
За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вкус, технически характеристики и други специфични черти на стоката, са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.

6.3. Наградата следва да бъдат получена от спечелилия я  Участник в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградата се предоставя единствено на лице, което отговаря на настоящите правила, и само и единствено след като печелившият участник представи флаера с печелившия код.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Голямата награда (обзавеждане за ученически кът) се предоставя на Участника в срок до 7 дни от обявяването на печелившия код – до 22.09.2020 г. вкл. С оглед механизма на играта и обстоятелството, че от Участниците не се изисква предоставянето на данни за контакт, Участниците са длъжни да проследят дали са сред печелившите и Организаторът не носи отговорност за уведомяването им. Ако голямата награда не бъде потърсена в указания срок от 7 дни, на 23.09 ще бъде изтеглен друг печеливш код и обявен на официалния уебсайт на Организатора https://markovotepemall.bg/ и фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/.
При теглене на втори печеливш код, спечелилият Участник следва да потърси наградата си в срок от 7 дни – до 29.09.2020 г. вкл.

 

 1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

 

 1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

 1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

 

 1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.