Официални правила на провежданата от Мол Марково Тепе промоционална игра

„Спечели романтична вечеря за двама от Мол Марково Тепе

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Спечели романтична вечеря за двама от Мол Марково Тепе“ на Мол Марково Тепе.

  1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Спечели романтична вечеря за двама от Мол Марково Тепе“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

  1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на фейсбук страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

  1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда  в периода от публикуването на пост на фейсбук страницата на Организатора със съдържанието, посочено в т. 5.1.  на 04.02.2019 г., до 16:00 часа на 14.02.2019 г .

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

  1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

4.2. За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

4.3. Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

4.4. Играта не е обвързана с покупка. В случай че Организаторът установи, че даден Участник е злоупотребил при участието си в играта. Организаторът има право (но не е длъжен) да го дисквалифицира във всеки един момент, включително и след определянето на съответния участник за печеливш.

  1. Описание и правила

5.1. Играта ще бъде обявена в началото на периода на провеждане с публикация на въпрос „Какъв подарък за Свети Валентин би ви зарадвал най-много?“ във Facebook страницата на Мол Марково тепе, описана по-горе.

5.2. За да участва за спечелването на награда, всеки Участник трябва да публикува отговора си като коментар под поста за играта, с който е зададен горепосочения въпрос и да отбележи (чрез tag) половинката си. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил като може да се публикува само един отговор.

5.3. Всяко лице, което отговаря на условията за участие, има право да участва за спечелването на предметна награда, като на 14 февруари, след 16:00 часа, Организаторът ще изтегли на случаен принцип печелившият фейсбук профил.

5.4. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

  1. Награди

6.1. Наградата се предоставя от Организатора и представлява подаръчен ваучер за романтична вечеря за двама на стойност 100 лева в ресторант Victoria Мол Марково Тепе.

6.2. Печелившият Участник ще бъде избран на случаен принцип измежду всички Участници (Facebook потребители), които са се включили в Играта до съответната дата на теглене в избрано от Организатора време и чрез публичен жребий на случаен принцип. Резултатите от жребия ще бъдат оповестени от Организатора по избран от него начин, като ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговския Център, а със спечелилият Участник, Организаторът ще се свърже с лично съобщение, за да си получи наградата.

6.3. Наградата ще може да бъде получена на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след края на Играта. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора. Наградата следва да бъде получена/използвана от спечелилия я Участник в посочените от Организатора срокове.

6.4. При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора. Печелившият Участник следва да уточни с ресторант Victoria удобно време за използване на наградата. Наградата се предоставя единствено на лице, което отговаря на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившия със сходна награда.

  1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

  1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

  1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставена награда поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставената награда и съответствието й с предпочитанията на Участника.

  1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.