ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА
„Силни и успели – #ЖенитеКоитоВдъхновяват“

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Силни и успели – #ЖенитеКоитоВдъхновяват“ на Марково Тепе Мол.

 

I.Организатор на кампанията

Организатор на играта „Силни и успели – #ЖенитеКоитоВдъхновяват“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

II. Територия, на която се провежда играта:

Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

III. Продължителност

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 5 март до 16:00 часа на  28 март 2019 г., съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Търговския център.

След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

IV. Участие

Право на участие в играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст („Участници“), с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител. За избягване на всякакво съмнение, за Участници се считат лицата, които чрез личния си профил във Facebook са публикували съответната снимка по указания в тези правила начин.

За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

Играта не е обвързана с покупка. В случай че Организаторът установи, че даден Участник е злоупотребил при участието си в играта. Организаторът има право (но не е длъжен) да го дисквалифицира във всеки един момент, включително и след определянето на съответния участник за печеливш.

V. Описание и правила

По повод Международния ден на жената, Марково Тепе Мол ще организира изложба с фотографии на 16 от най-успелите и емблематични жени за всички времена, която ще се проведе в периода между 5-ти март и 28-ти март 2019 г. на ниво +1 на Търговския център. За да участва за спечелването на обявената награда, Участникът следва да се снима с някоя от фотографиите в изложбата – тази на дамата, на която съответният участник се възхищава най-много. Участникът следва да публикува снимката, придружена с (i) хаштаг #ЖенитеКоитоВдъхновяват и (ii) отбелязана локация в Мол Марково Тепе, в своя фейсбук профил. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил като може да се публикува само една снимка.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи никаква отговорност в случай че даден Участник е злоупотребил и е публикувал снимка на лице, без неговото съгласие.

VI. Награди

Печелившият ще бъде определен на 29.03.2019 г., измежду всички Участници, които са се включили в Играта до съответната дата на теглене, в избрано от Организатора време и чрез публичен жребий на случаен принцип. Резултатите от жребия ще бъдат оповестени от Организатора по избран от него начин и също така ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговския Център.

Наградата, която може да бъде спечелена от Участниците, е ваучер на стойност 100 (сто) лв. за пазаруване в магазин Douglas – 1 брой.

Наградата ще може да бъде получена на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до  две седмици след края на Играта.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившия със сходна награда.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й чрез лично съобщение във Facebook, отправено до профила, от който е публикувана снимката. При неявяване за получаване на спечелената награда в определения за това срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

VII. Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall /.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

VIII. Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез публикуването на снимка по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил. При обработката на личните данни, Организаторът ще се придържа към приетата от него Политика за защита на личните данни, публикувана на следния адрес: https://markovotepemall.bg/privacy-policy/.

IX. Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

X. Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

XI. Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.