Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “Училището подготви и с подарък си тръгни“ на МарковоТепе Мол.

1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Училището подготви и с подарък си тръгни“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 11:30 до 19:30ч. на 10.09.2018 г., 11.09.2018 г., 12.09.2018 г., 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. или до изчерпване на наградите.
За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.
3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.
5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели предметна награда от Колелото с изненади, предоставено от Организатора за целите на провеждане на Играта, поставено на видно място в Търговския център и оперирано с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.
5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви, пред промоционалния екип на Организатора, желанието си да участва за награда от Колелото с изненади, върху което в различни наградни сектори са индикирани всички или част от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касов/и бон/ове пред промоционалния екип на Организатора на участника се предоставя право да завърти Колелото с изненади и да получи наградата, маркирана в съответния сектор, на който се е спряло то. Предоставеният/ите касов/и бон/ове се маркират от представител на Организатора и не могат да бъдат използвани повторно за участие в играта с Колелото с изненади.
5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта “Училището подготви и с подарък си тръгни“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един опит да завърти Kолелото на късмета. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

6. Награди
6.1. Наградите се предоставят от Организатора. Те са следните предметни награди, които могат да бъдат спечелени при участие в играта с Колелото с изненади на обща стойност 3058,64 лева с ДДС и се изразяват в:
6.1.1) 55 бр. раници
6.1.2) 55 бр. луксозни комплекти за маникюр
6.1.3) 55 бр. чадъри
6.1.4) 55 бр. термочаши за пътуване
6.1.5) 200 бр. тоалетни несесери
6.1.6) 200 бр. елегантни държачи за чанта
6.1.7) 200 бр. ключодържатели с рулетка
6.1.8) 200 бр. дървени игри „Домино“
6.1.9) 200 бр. торби тип „портмоне“
6.1.10) 200 бр. луксозни комплекти химикалка и молив
6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вкус, технически характеристики и други специфични характерни черти на стоката са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.
6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.
6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.
6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5.3. по-горе.

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.
9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
9.3. Организаторът не носи отговорност за условията, при които отделните търговци ще предоставят отстъпките, на които дават право картите. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, описани в т. 6. Периодът, в който наградите по т. 6 могат да бъдат използвани се определя от съответното място за настаняване. Начинът и времето на използване на наградите по т. 6. се договарят между печелившия участник и съответното място за настаняване, като Организаторът не носи никаква отговорност в тази връзка.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.