Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „В центъра си ти…и втоите приятелки“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „В центъра си ти… и твоите приятелки“  на Мол Марково Тепе.

1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „В центъра си ти…и твоите приятелки“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 01.03.2021 г. до 08.03.2021 г.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта.

4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 30 (тридесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 30 (тридесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в периода на провеждане на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на награда на промоционалния инфо деск, разположен за целите на играта в Търговския център, на следните дати: 01.03.2021 г.; 02.03.2021 г.; 03.03.2021 г.; 04.03.2021 г.; 05.03.2021 г.; 06.03.2021 г.; 07.03.2021 г.; 08.03.2021 г.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, на Участника се предоставя право да попълни един промоционален талон за участие в томбола. Представеният за участие касов бон се маркира от представител на Организатора и не може да бъде използван повторно за участие в Играта. Наградата, предоставена от Организатора, е насочена към дамската аудитория, като се предвижда да се използва от печелившата и три нейни приятелки.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „В центъра си ти…и твоите приятелки“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един промоционален талон. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

5.5. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от Организатора на 09.03.2021 г. и Организаторът ще се свърже с него по телефон.

6. Награда

6.1. Наградата – „Един ден в Мол Марково Тепе“, е предоставена от Организатора, със съдействието на партньорите му и дава право на печелившата, заедно с три свои приятелки, да се възползва от услуги в определени обекти в Търговския център, като наградата се състои от:

6.1.1. Рисуване в Dali Vino – 4 бр.

6.1.2. Обяд за четирима в р-т Виктория на стойност 200 лв

6.1.3 Гифт карта на стойност 100 лв – 4 бр

6.2. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилия ги Участник или посочени от него лица в посочените от Организатора срокове.

6.3. Наградата се предоставя единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Наградата се предоставя от Организатора в срок до 7 (седем) дни от определяне на печелившия.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. С факта на регистрация за участие в томболата участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, a именно – имена и телефонен номер, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за срока на провеждане и за целите на Томболата, в това число за целите на обявяване имената на Печелившия участник по Раздел 5 и получаване на наградата.

7.2. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на Играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на  преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки Участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).

7.3. По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

7.4. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон: 02/91-53-555

7.5. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

7.6. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила. В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в Играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг участник, съобразно посочените по-горе правила.

8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.