Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Сподели любовта в сърцето на града“  на Мол Марково Тепе. 1. Организатор на кампанията 1.1. Организатор на играта „Сподели любовта в сърцето на града“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“. 1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ 2. Територия, на която се провежда Играта: 2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе. 3. Продължителност и период на провеждане на играта. 3.1. Играта се провежда от 11:00 ч. до 19:00 ч. на 14.02.2020 г. За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време. 3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта. 4. Участие 4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.). 5. Описание и правила 5.1. Всеки клиент, които в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 30 (тридесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 30 (тридесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в деня на провеждане на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга. 5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на награда в промоционалния кът, разположен пред инфо деска на Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора. 5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, на Участника се предоставя право да избере един от промоционалните талони за участие като в случай че изтегленият талон е печеливш, на Участника се предоставя наградата, посочена на талона. Представеният за участие касов бон се маркира от представител на Организатора и не може да бъде използван повторно за участие в Играта. 5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Сподели любовта в сърцето на града“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един промоционален флаер. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно. 6. Награди 6.1. Наградите се предоставят от Организатора, със съдействието на партньорите му и представляват: 6.1.1. 4 (четири) броя ваучери за вечеря за двама на стойност 100 лв. в ресторант „Виктория“ в Търговския център; 6.1.2. 4 (четири) броя ваучери за рисуване за двама в Dali Vino в Търговския център 6.1.3. 3 (три) броя едномесечни фитнес карти за Атлетик Фитнес за двама 6.1.4. 3 (три) броя Билети за кино за двама 6.2. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове. 6.3. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Наградата се предоставя от Организатора в момента на изтеглянето на съответния печеливш талон. 6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда. 7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им 7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците. 8. Предсрочно прекратяване 8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 9. Ограничения на отговорността 9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра. 9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства. 9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника. 10. Спорове 10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.