Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „От сърцето на града с любов“

 

1. Организатор на кампанията

 

1.1. Организатор на играта „От сърцето на града с любов“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

2. Територия, на която се провежда Играта:

 

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

 

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

 

3.1. Играта се провежда в дните 13.02.2021 г. и 14.02.2021 г., всеки ден от 11:00 до 19:00 часа.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.
3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

 

4. Участие

 

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

 

5. Описание и правила

 

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от два касови бона, които следва да бъдат издадени: (i) от търговски обект/и на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася/т за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.
5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели ваучер или предметна награда в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.
5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта в промоционалния кът за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, на участника се предоставя правото да изтегли една карта и да разбере каква награда печели, съгласно обозначеното на картата. Участникът получава наградата, обозначена на картата, от промоционалния екип на място в промоционалния кът.
Представеният/ите за участие касов/и бон/ове се маркира/т от представител на Организатора и не може/гат да бъде/ат използван/и повторно за участие в Играта.
5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „От сърцето на града с любов“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да изтегли само една карта. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

 

6. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора и със съдействието на партньорите му и представляват:

Наградата се предоставя от: Подарък/Ваучер Брой 
Mall Markovo Tepe Бутилка вино 70
Andrews Ваучер 20 лв 20
ART 93 Ключодържател 10
Athletic fitness Едноседмична карта за фитнес 25
Azuri Талон 50% отстъпка 20
Billa Bulgaria Ваучер 50 лв 10
Clean Factory Ваучер безплатно почистване на 1 дреха 20
Dali Vino Ваучер безплатно рисуване 2
Douglas Талон 20% отстъпка на продукти с марка Douglas 6
Florence Карта 10% отстъпка 5
Fonax Ваучер 10 лв за покупка на калъф/кейс + протектор за телефон 2
Fonax Ваучер 5 лв  за покупка на мобилни аксесоари 3
Kino Arena Ваучер за филм по избор 4
KVL, Lee Cooper, Timeout Ваучер 20 лв 6
Pepco Ваучер 10 лв 5
Pepco Ваучер 5 лв 10
Subway Талон за 10% отстъпка на ненамалени продукти 20
Victoria ресторант Талон за 20% отстъпка от консумацията 1
Za Za Ваучер 10 лв 5
KIK Карта за 15% отстъпка 6

6.2. Участник, който е спечелил една от посочените 250 награди, има право да получи единствено конкретната награда, която е обозначена на картата, която е избрал. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вкус, технически характеристики и други специфични черти на стоката, са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.
6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.
6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.
6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл.5.3. по-горе.

 

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

 

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

 

8. Предсрочно прекратяване

 

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

9. Ограничения на отговорността

 

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.
9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

 

10. Спорове

 

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.