ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Официални правила на провежданата от Мол Марково Тепе промоционална игра „Коледният час  в Мол Марково Тепе“ Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Коледният час “ на Мол Марково Тепе.

1.Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Коледният час  в Мол Марково Тепе“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2.Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3.Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 12:00 до 18:00 ч. в периода от 18.12.2021 г. до 19.12.2021 г. или до изчерпване на наградите.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

4.Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.Описание и правила

5.1. На всеки кръгъл час от 12:00 до 18:00 часа в търговския център ще се пуска специален сигнал/радио спот, който ще съобщава, че коледният елф е по коридорите на мола. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 20 (двадесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 20 (двадесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъдат издаден: (i) от търговски обект/и на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася/т за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на една от наградите, като заяви желанието си за това пред коледния елф на Мол Марково Тепе.

5.3. Първите 10 (десет) Участника на всеки час, които са открили коледния елф и са му показали касова бележка, отговаряща на условията по т. 5.1. и издадена в периода на играта, печелят ваучер за пазаруване в мола.

5.4. Всеки Участник може да участва веднъж на ден в играта “Коледният час  в Мол Марково Тепе“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора. Те са общо 140 (сто и четиридесет) броя ваучери за пазаруване в обекти в Мол Марково Тепе.

Обект Ваучер Брой
Andrews 20 лв 2
ART 93 20 лв 10
Calliope 10 лв 25
Carnival Kids 10 лв 10
Comsed 20 лв 10
Douglas 20 лв 10
KVL, Lee Cooper, Timeout 20 лв 5
La Bonte 20 лв 2
Orange Center 10 лв 20
Paolo Botticelli 20 лв 5
Pronta 10 лв 5
Sport Depot 10 лв 16
Technomarket 10 лв 20


 

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, която му е била определена на случаен принцип. За избягване на всякакви съмнения, спечелилият Участник няма право да избира измежду различни награди, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5. по-горе.

7.Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8.Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10.Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.