Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “Коледата споделена“ на Мол Марково Тепе.
  1. Организатор на кампанията
1.1. Организатор на играта „Коледата споделена“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“. 1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/
  1. Територия, на която се провежда Играта:
2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.
  1. Продължителност и период на провеждане на играта.
3.1. Играта се провежда от 11:00 до 19:00 ч. във всеки от следните дни: 13.12.2019 г.; 14.12.2019 г.; 15.12.2019 г.; 20.12.2019 г.; 21.12.2019 г. и 22.12.2019 г. или до изчерпване на наградите. За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време. 3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.
  1. Участие
4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).
  1. Описание и правила
5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги на стойност от поне 50 (петдесет) лева от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана само с един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга. 5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на награда в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора. 5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в промоционалния кът за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, на участника се предоставя право да изтегли промоционален талон, на който е отбелязано дали участникът печели и ако да – каква награда. Участникът получава наградата, която е спечелил, на място, в промоционалния кът. Предоставеният касов бон се маркира от представител на Организатора и не може да бъде използван повторно за участие в Играта. 5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта “Коледата споделена“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да изтегли само един от промоционалните талони. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.
  1. Награди
6.1. Наградите се предоставят от Организатора. Те са следните награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта: 6.1.1. 10 (десет) броя подаръчни кошници с лакомства; 6.1.2. 10 (десет) комплекта сгряващо питие с чаши; 6.1.3. 10 (десет) броя топли одеяла; 6.1.4. 10 (десет) комплекта чаши за вино; 6.1.5. 10 (десет) коледни покривки; 6.1.6. 30 (тридесет) чаши с лакомства; 6.1.7. 15 (петнадесет) комплекта за чай; 6.1.8. 30 (тридесет) коледни ръкохватки; 6.1.9. 25 (двадесет и пет) коледни чорапи; 6.1.10. 4 (четири) комплект прибори за хранене; 6.1.11. 3 (три) големи пътнически куфари; 6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, която му се е паднала от изтегления от него талон. За избягване на всякакви съмнения, спечелилият Участник няма право да избира измежду различни награди, извън определените от Организатора. 6.3. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. 6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда. 6.5. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5.3. по-горе.
  1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им
7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.
  1. Предсрочно прекратяване
8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.
  1. Ограничения на отговорността
9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра. 9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства. 9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника, нито за условията, при които отделните търговци ще предоставят отстъпките, на които дават право картите.
  1. Спорове
10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.