Официални правила на провежданата от Мол Марково Тепе промоционална игра „Черният час в Мол Марково Тепе“
Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Черният час“ на Мол Марково Тепе.

1.Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Черният час в Мол Марково Тепе“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2.Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3.Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 12:00 до 20:00 ч. в периода от 26.11.2021 г. до 27.11.2021 г. и 12:00 до 19:00 часа на 28.11.2021 г. или до изчерпване на наградите.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

4.Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са заявили желанието си за участие по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.Описание и правила

5.1. Играта не е обвързана с покупка.

5.2. На всеки кръгъл час от 12:00 до 20:00 часа (на 28.11.2021 г. от 12:00 до 19:00 часа) в търговския център ще се пуска специален сигнал/радио спот, който ще съобщава, че черният шопинг ангел е по коридорите на мола и първите десет посетители на Търговския център, които го открият, заговорят и отговорят правилно на зададен от ангела въпрос, свързан с обектите, ще спечелят ваучер за пазаруване в мола. Наградата, която конкретният участник печели, се определя на случаен принцип.

5.4. Всеки Участник може да участва веднъж на ден в играта “Черният час в Мол Марково Тепе“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора. Те са общо 260 (двеста и шестдесет) броя ваучери за пазаруване в обекти в Мол Марково Тепе:

 

Магазин Ваучер Брой
Andrews Ваучер 20 лв 10
Azuri Подаръчен ваучер при покупка на два артикула 50% отстъпка от цялата сума 10
BILLA Ваучер 10 лв 10
Calliope Ваучер 10 лв 35
Carnival Kids Ваучер 10 лв 10
Clean Factory Ваучер безплатно почистване на 1 дреха 10
Comsed Ваучер 20 лв 10
Denix  ваучер 20 лв 3
Douglas Ваучер 20 лв 13
Fonax Ваучер 10лв. за покупка на калъф/кейс + протектор за телефон 2
Fonax Вваучер 5 лв за покупка на мобилни аксесоари 3
Grand Optics Ваучер на стойност 50 лв при покупки над 100 лв 3
Kenvelo Ваучер 50 лв 3
KVL, Lee Cooper, Timeout Ваучер 20 лв 10
La Bonte botique Ваучер 20 лв 10
Orange Center Ваучер 50 лв 3
Orange Center Ваучер 10 лв 30
Original Mаrines Ваучер 10 лв 10
Pronta Ваучер 10 лв 10
Sport Depot Ваучер 10 лв 30
Technomarket Ваучер 20 лв 5
Technomarket Ваучер 10 лв 25
Za-Za Ваучер 10 лв 5

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, която му е била определена на случаен принцип. За избягване на всякакви съмнения, спечелилият Участник няма право да избира измежду различни награди, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5.3. по-горе.

7.Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8.Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника, нито за условията, при които отделните търговци ще предоставят отстъпките, на които дават право картите.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.