Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Вечеря като на кино“

1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Вечеря като на кино“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда в периода от 14.02.2024 до 14.02.2024, 1 ден,  от 11:00 до 19:00 ч.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта.

4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъдат издаден: (i) от търговски обект/и на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася/т за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на една от общо 3-те предварително обявени награди, като заяви желанието си за това в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта в промоционалния кът за наградата, посочена в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, участникът попълва талон за участие в играта. Представеният/ите за участие касов/и бон/ове  се маркира/т от представител на Организатора и не може/гат да бъде/ат използван/и повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Вечеря като на кино“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да участва веднъж. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

6. Награди

6.1. Наградите са общо 3 бр. и ще бъдат изтеглени общо трима печеливши. Наградата на всеки печеливш включва вечеря за двама в ресторант Виктория в Марково Тепе Мол и билет за двама за кино Арена в Марково Тепе Мол.

6.2. Наградата следва да бъде получена от печелившия участник в посочените от Организатора срокове.

6.3. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.5. На дата 14.02.2024 общо трима от участниците в играта ще бъдат избрани на томболен принцип за печеливши. Всеки победител ще получи кодове, с които да регистрира билетът за двама за кино Арена, условията и сроковете описани подробно в т.6.6. Всеки победител ще получи награда – вечеря за двама в ресторант Виктория в Марково Тепе Мол, описана подробно в т.6.7.

6.6. Условия за използване на ваучерите/награди от Кино Арена: кодовете на ваучерите, които всеки печеливш ще получи, са валидни до 30.04.24. Ваучерите са валидни само, ако се използват през сайта на Кино Арена www.kinoarena.com. Ваучерите могат да се използват само с валидна регистрация в сайта на Кино Арена www.kinoarena.com. Ваучерите не могат да бъдат използвани на касите на киното.

При закупуване на билет/билети чрез използване на ваучер през сайта на Кино Арена

www.kinoarena.com, клиента следва следните стъпки:

  1. Изберете прожекция.
  2. Изберете опцията „Закупуване“ и съответния брой билети. Кликнете върху бутона „Продължи“.
  1. Изберете места и потвърдете. Избраните места трябва да съответстват на броя на билетите. В противен случай няма да може да продължите.
  2. На последната стъпка в полето ваучер, въведете кода на ваучера. След като ваучера бъде валидиран съответния брой билети в кошницата стават на нулева стойност. Може да добавите толкова ваучери, колкото е необходимо. Ако имате достатъчно валидни ваучери, които да покрият всички билети или закупувате само един билет с един ваучер то сумата на цялата кошница става нула.
  1. Изберете начин на плащане, като първо маркирате опцията, с която се съгласявате се с общите условия и след това изберете бутона „Купи билет“. В случай, че общата сума е равна на нула (разполагате с достатъчно ваучери, с които да покриете всички билети и няма покупки на храни и напитки), то билетите ще бъдат генерирани веднага без да се извършва пренасочване към платежната система. В случай, че общата сума е по-голяма от нула, ще бъдете пренасочени към избраната платежна система, където трябва да се извърши плащане и при успешно такова, ще бъдат генерирани билетите. В случай, че плащането се провали по някаква причина и билети не бъдат издадени, ваучерите остават валидни за повторно използване.

Важно: При въвеждане на номера на ваучера в полето „Ваучер“, същия се добавя към профила Ви в сайта на Кино Арена. Дори и ваучера да не бъде използван, той остава прикачен в профила Ви и може да се ползва само с този профил, освен ако не го премахнете собственоръчно. В случай, че искате да подарите/предадете ваучер, който е вече добавен в профила Ви, на друг, е необходимо първо да премахнете ваучера от вашия профил в секция „Ваучери“.

6.7. Условия за използване на награда – вечеря за двама в ресторант Виктория: вечерята за двама, която всеки печеливш ще получи е на стойност до 200 лв. Наградата може да се използва само и единствено в ресторант Виктория, на територията на Марково Тепе Мол.

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ се събират и обработват лични данни на участници, които включвайки се в играта и попълвайки своя талон за участие дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани и обработвани.

8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.