Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „24 Коледни желания“

1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „24 Коледни желания“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда в периода от 18.12.2023 до 23.12.2023 от 11:00 до 19:00 ч.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта.

4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон, който следва да бъдат издаден: (i) от търговски обект/и на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася/т за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на една от общо 24-те предварително обявени награди, като заяви желанието си за това в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта в промоционалния кът за наградата, посочена в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, участникът попълва талон за участие в играта. Представеният/ите за участие касов/и бон/ове  се маркира/т от представител на Организатора и не може/гат да бъде/ат използван/и повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „24 Коледни желания“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да участва веднъж. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

6. Награди

6.1. Всеки участник има право да избере за каква награда да участва, като за целта той посочва в талона си за участие каква награда би желал да спечели. Участниците имат право да участват само за една награда от предварително изготвения списък с общо 24 награди – предложения, а именно:

1 слънчеви очила по избор от оптика Grand Optics на стойност до 300 лева
2 дамски парфюм Georgio Armani Si 50 ml или мъжки парфюм Armani Acqua di Gio 40 ml от магазин Douglas
3 чифт дънки по избор от магазин Lee cooper/Kenvelo/Timeout
4 мъжки пуловер по избор от магазин Andrews/
5 ваучер за пазаруване на стойност 300 лева от магазин Scandal
6 дамска гривна от магазин Pandora
7 дамска нощница по избор от магазин Triumph
8 дамска чанта по избор от магазин Pronta
9 дамски портфейл по избор от магазин Azuri
10 чифт маратонки по избор от магазин Asics
11 фотоапарат за моментни снимки Fujifilm Instax mini 12 от магазин Technomarket
12 бутилка уиски Chivas Regal Gold Signature 18 от магазин Billa
13 ваучер за пазаруване на стойност 200 лева от магазин District
14 ваучер за пазаруване на стойност 200 лева от магазин Original Marines
15 пътнически куфар по избор от магазин Estil
16 чифт зимни ботуши/боти по избор от магазин CCC
17 цяла торта по избор от сладкарница Cake collection
18 маникюр и педикюр от Nail bar Plovdiv
19 ваучер за пазаруване на стойност 200 лева от магазин Comsed
20 ваучер за пазаруване на стойност 200 лева от книжарница Orange
21 вечеря за двама в ресторант Виктория на стойност до 300 лева
22 цял ден игра в детски център Capella play
23 4 /четири/ билета за кино за прожекции по избор от кино Арена
24 едномесечна карта за тренировки от фитнес център Атлетик

6.2. Наградата следва да бъде получена от печелившия участник в посочените от Организатора срокове.

6.3. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.5. На 23.12 вечерта общо трима от участниците в играта ще бъдат избрани на томболен принцип за печеливши. Наградите ще бъдат раздадени от представител на Организатора след 03.01.2024 год.

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ се събират и обработват лични данни на участници, които включвайки се в играта и попълвайки своя талон за участие дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани и обработвани.

8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.