ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Instagram Giveaway Шопинг желания“ провеждана в периода от 20 октомври 2021 г. до 27 октомври 2021г.

1.ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатор на играта „Instagram Giveaway „Шопинг желания“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на официалния Instagram профил на Мол Марково Тепе https://www.instagram.com/mallmarkovotepe/

2.Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда в официалния Instagram профил на Мол Марково Тепе https://www.instagram.com/mallmarkovotepe/

3.Продължителност и период на провеждане на играта

3.1. Играта се провежда от 20.10.2021 г. до 27.10.2021 г. включително.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу начин, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта.

4.Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).
4.2. Играта не е обвързана с покупка

4.3. За да участва в Играта всеки Участник трябва:

  • Да последва профила на Мол Марково Тепе в Instagram;
  • Да отговори на въпроса кой е любимият му обект в Мол Марково Тепе;
  • Да отбележи този, с когото би посетил обекта.

За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Instagram („Instagram профил“).

4.4. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от Организатора на 28.10.21 г. и обявен в официалния Instagram профил на Мол Марково Тепе.

5. НАГРАДА
5.1. Спрямо механиката на играта, посочена в т.4., печелившият участник ще спечели ваучер на стойност 100 (сто) лева за обекта, който е посочил, че му е любим.

5.2. Наградата следва да бъдат получена/използвана от спечелилия  Участник или посочени от него лица в посочените от Организатора срокове.

5.3. Наградата се предоставя единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Наградата се предоставят от Организатора в срок до 7 (седем) дни от определяне на печелившия.

5.4.. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

6.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

7. Предсрочно прекратяване

7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си в Instagram или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.Ограничения на отговорността

8.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

8.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

8.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10.Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.