Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Пазарувай с намаления и спечели СПА почивка на Мол Марково Тепе.

 

 1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Пазарувай с намаления и спечели СПА почивка („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

 1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

 

 1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда в дните от уикендите на месец август както следва: 01.08.20 г., 02.08.20 г., 08.08.20 г., 09.08.20 г., 15.08.20 г., 16.08.20 г., 22.08.20 г., 23.08.20 г., 29.08.20 г., 30.08.20 г. – от 11:00 до 19:00 часа във всеки от посочените дни.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

 

 1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

 

 1. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, които в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с неповече от общо два касови бона, всеки от които следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва за спечелването на награда в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта, в промоционалния кът за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия/те бон/ове пред промоционалния екип на Организатора, на Участника се предоставя правото да изтегли скреч карта и да разбере дали печели, съгласно обозначеното на картата.  Участникът получава наградата, обозначена на картата, от промоционалния екип на място в промоционалния кът.

Представеният/ите за участие касов/и бон/ове се маркира/т от представител на Организатора и не може/могат да бъде/ат използван/и повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Пазарувай с намаления и спечели СПА почивка, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един промоционален талон. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

 

 1. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора със съдействието на партньорите му и представляват:

 • 5 /пет/ броя подаръчни ваучери за уикенд за двама в Арте СПА и Парк хотел Велинград

6.2. Участник, който е спечелил Награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове. Използването на подаръчните уикенди се уточнява между печелившия и хотелите, предоставили ваучерите. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, технически характеристики и други специфични характерни черти на стоката са предварително определени от Организатора на Играта и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът след изпълнението на процедурата по чл. 5.3. по-горе.

 

 1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците. В случай че с оглед удостоверяване получаването на награда е необходимо събирането на лични данни, Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването, съхраняването и унищожаването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания, с оглед на което Организаторът е приел и стриктно изпълнява Политика за защита на личните данни на участници в игри, налична на бюро Информация и публикувана на https://markovotepemall.bg/politika-za-poveritelnost/

 1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

 1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

 

 1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.