Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “Дръпни черната завеса. Спечели подарък“ на Мол Марково Тепе.

1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Дръпни черната завеса. Спечели подарък“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 11:00 до 19:00 ч. във всеки от дните: 23.11.2018 г., 24.11.2018 г. и 25.11.2018 г. или до изчерпване на наградите.
За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.
3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с един касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.
5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели предметна награда в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.
5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в промоционалния кът за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия бон пред промоционалния екип на Организатора, на участника се предоставя право да избере ключ, да влезе в Черната стая, да открие кутията, съответстваща на ключа и от нея да извади листче, върху което е изписана наградата му. Участникът получава наградата, изписана върху листа, от промоционалния екип след излизане от Черната стая. Предоставеният касов бон се маркира от представител на Организатора и не може да бъде използван повторно за участие в Играта.
5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта “Дръпни черната завеса. Спечели подарък“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един опит да влезе в Черната стая. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

6. Награди
6.1. Наградите се предоставят от Организатора. Те са следните предметни награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта на обща стойност 3 407,84 лева с ДДС и се изразяват в:
6.1.1) 50 бр. USB флаш памет устройства
6.1.2) 100 бр. стилни порцеланови чаши
6.1.3) 90 бр. метални бултилки за вода
6.1.4) 100 бр. стилни свещи – куб
6.1.5) 15 бр. раници
6.1.6) 20 бр. чадъри
6.1.7) 10 бр. термочаши за пътуване
6.1.8) 60 бр. луксозни комплекти химикалка и молив
6.1.9) 50 бр. луксозни комплекти за маникюр
6.1.10) 50 бр. тоалетни несесери
6.1.11) 5 ваучера по 20 лв. от Grand Optics
6.1.12) 3 ваучера по 30 лв. от Mobax
6.1.13) 5 ваучера по 20 лв. от KVL by Kenvelo
6.1.14) 10 ваучера за -20% отстъпка в Za-Za
6.1.15) 50 бутилки червено вино

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, която е изписана на листчето, намиращо се в кутията, ключът за която е избрал Участникът. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вкус, технически характеристики и други специфични характерни черти на стоката са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.
6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.
6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.
6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
6.6. Наградите се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл. 5.3. по-горе.

7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.
9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.