Шопинг тур в Mол Mарково Tепе – oфициални правила

Шопинг тур в Mол Mарково Tепе – oфициални правила

Официални правила на провежданата от Mол Mарково Tепе промоционална игра „Шопинг тур в Mол Mарково Tепе“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Шопинг тур в Мол Марково Тепе“ на Марково Тепе Мол.

  1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Шопинг тур в Мол Марково Тепе“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

  1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

  1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда на 13.07.2018, 14.07.2018 и 15.07.2018 от 11:00 до 19:00 часа или до изчерпване на наградите, определени за този период на провеждане.

За да е валидна регистрацията за участие, тя трябва да е извършена в периода на провеждане на Играта.

Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

  1. Участие

4.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

  1. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от поне 3 обекта, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупките му следва да бъдат направени в съответния ден на участие в играта и да бъдат на стойност от минимум 10 (десет) лева от всеки търговски обект. Покупките на обща стойност от минимум 30 (тридесет) лева от минимум три търговски обекта на територията на Марково Тепе Мол, трябва да бъдат доказани с касови бонове, които следва да бъдат издадени: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в някой от съответните дни на Играта, и (iii) да не се отнасят за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право срещу предоставяне на касовите бонове по т. 5.1. да получи от промоционалния щанд на кампанията, разположен на ниво партер на Търговския център, брошура с уникален код, изобразен на две места. Брошурата е перфорирана по начин, по който да се отделя едната част с изобразен промоционален код. След получаване на брошурата, представителите на Организатора отделят едната част от брошурата с промоционалния код и я поставят в урна, където се съхраняват всички кодове на Участници, а другата част от брошурата връщат на Участника. На предоставените касови бонове, представителите на Организатора поставят печат, който маркира използването на касовия бон. За избягване на всяко съмнение, Участниците нямат право да участват с веднъж използван за получаване на брошура с код касов бон.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Участник е всеки, който отговаря на условията на 4.1., направил е покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1. и е получил брошура по реда на т. 5.2.

5.4.     Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Шопинг тур в Мол Марково Тепе“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всички покупки на стоки на посочената стойност доказани по съотвения начин, Участникът ще има право да получи само една брошура, респ. само един отрязък с код, участващ за спечелване на определените награди.

  1. Награди

6.1. Събраните по реда на чл. 5.2. кодове от брошурите за участие в Играта биха могли да донесат на Участниците една от следните награди:

6.1.1. Общо 5 гифт-карти за пазаруване в Мол Марково Тепе, заредени с номинал от 50 лв.

6.1.2. Общо 10 гифт-карти за пазаруване в Мол Маково Тепе, заредени с номинал от 30 лв.

6.2. До 19:30 часа на 15.07.2018 г. – последният ден от провеждането на Играта, Организаторът избира общо 15 кода от събираните в предвиденото в т. 5.2. място, като предварително обявява наградата, за която се теглят съгласно предвиденото в т. 6.1. След изтеглянето на всички награди, Организаторът до 24 часа от тегленето публикува кодовете от брошурите на печелившите Участници на сайта на Организатора и на фейсбук страницата си, подробно описани в т. 1.2.

6.3. Наградите ще могат да бъдат получавани на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след публикуването им по реда на т. 6.2., като представи и касовите бележки за извършената покупка, с която е участвал в Играта, и частта от брошурата, която му е дадена от представителите на Организатора по реда на т. 5.2.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

  1. Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

  1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

  1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за условията, при които отделните търговци ще предоставят стоките и услугите, които могат да се закупят с гифт-картите по т. 6.1. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на закупените стоки и услуги с използване на наградите, описани в т. 6.1. Периодът, в който наградите по т. 6.1. могат да бъдат използвани се определя от съответния търговец и са отразени на гифт-картата.

  1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.

2018-07-09T09:36:58+00:00 5 юли, 2018|