logo galleria burgas
Официални правила на провеждания от Марково Тепе Мол Великденски конкурс  „Най-добре боядисано яйце!“

Официални правила на провеждания от Марково Тепе Мол Великденски конкурс „Най-добре боядисано яйце!“

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие във Великденския конкурс „Най-добре боядисано яйце!" на Марково Тепе Мол.

I.                    Организатор на кампанията

Организатор на Великденския конкурс „Най-добре боядисано яйце!" (за краткост наричан по-долу „Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

 

II.                  Територия, на която се провежда играта:

Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

III.                Продължителност

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 29.03.2018 г. до 22:00 часа на 09.04.2018 г., съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Търговския център.

След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

IV.                Участие

Право на участие в играта имат всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с местонахождение Република България („Участници“), с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител.

За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно и правилата, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност като цел или в резултат на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

V.                  Описание и правила

Участник е всеки, който отговаря на условията на настоящите правила и в срока на провеждане на Играта е заснел и публикувал във Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ снимка на боядисани и украсени от него Великденски яйца. Участникът следва да хареса (Like) Facebook страницата на Markovo Tepe Mall /https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ и да публикува направената снимка като коментар под поста за играта във Facebook страницата на Търговския център. Отделно в същия ден Участникът изпраща на лично съобщение до Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ трите си имена, град, имейл адрес и телефон за връзка под направената от него и публикувана снимка.

Публикуваните снимки, в срока на провеждане на Играта, ще бъдат подложени на гласуване от потребители на Facebook, които са посетили и харесали Facebook страницата на Markovo Tepe Mall /https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/. Печелившият Участник ще се определи чрез снимката, събрала най-много харесвания (Like)  измежду всички публикували снимки Участници в срока на Играта. Победилият Участник ще се обяви на 10.04.2018 г. след 19.00 часа, като Организаторът ще публикува информация във Facebook страницата на Търговския център и клип и/или съобщение, които ще дават информация за победителя.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Всеки Участник може да се включи в Играта само с един брой снимка с описаното съдържание.

VI.                Награди

Наградата за печелившия Участник представлява карта за пазаруване в Търговски център „Марково Тепе Мол“ на стойност от 30 лева.

Наградите ще могат да бъдат получавани на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след публикуването на данни за победителя, като представи и документи, които да удостоверят съответствието на данните предоставени на Организатора като лично съобщение при публикуване на снимката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейна парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

 

VII.              Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall /.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

VIII.            Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез публикуването на своята снимка по начина описан в настоящите правила дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Играта и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

 

IX.                Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

X.                  Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

В случай, че предоставяната награда е услуга, Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради неизпълнение на условия за използването й, местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. В случай, че предоставяната награда е материална, Организаторът не носи гаранционна отговорност, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.

 

XI.                Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред компетентния съд в Република България.