logo galleria burgas
Официални правила на конкурса „Време за LEGO. Време за игра.

Официални правила на конкурса „Време за LEGO. Време за игра."

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в Конкурса „Време за LEGO. Време за игра.“ на Марково Тепе Мол.

 

I. Организатор на кампанията

Организатор на конкурса „Време за LEGO. Време за игра.“ („Конкурсът") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

 

II. Територия, на която се провежда Конкурсът:

Конкурсът се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и във фейсбук страницата на същия.

 

III. Продължителност

Участниците могат да вземат участие в специална работилница – „LEGO Star Wars“, организирана от „Марково Тепе Мол“ ООД, на територията на търговския център на 17 и 18.03.2018 г. от 12:00 до 14:00 ч. и в рамките на организираната работилница – да строят конструкторски модели, с които ще вземат участие в Конкурса. Гласуването, по силата на което се определят победителите в Конкурса, се провежда в периода от публикуване на снимките на творенията на участниците на фейсбук страницата на Организатора на 19.03.2018 г. до 19 часа на 26.03.2018 г.

 

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Конкурса по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Търговския център.

 

След приключване на Конкурса, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Конкурсът все още продължава.

 

IV. Участие

Право на участие в Конкурса имат всички физически лица над 18-годишна възраст и техните деца, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител.

 

Играта не е обвързана с покупка. В случай че Организаторът установи, че даден Участник е злоупотребил при участието си в играта. Организаторът има право (но не е длъжен) да го дисквалифицира във всеки един момент, включително и след определянето на съответния участник за печеливш.

 

V. Описание и правила

Началото на конкурса ще бъде обявено на 19.03.2018 г. с публикация във Facebook страницата на Мол Марково тепе със снимки на участващите в Конкурса творения.

 

За да участват за спечелването на награда, Учасниците – родител и дете, трябва да са взели участие в организираната от „Марково Тепе Мол“ ООД работилница „LEGO Star Wars“ и да са изработили конструкторски модел с материали, осигурени от Организатора на събитието. Всяко творение на Участниците ще бъде фотографирано от екипа на Организатора и снимките ще бъдат качени във Facebook страницата на Мол Марково тепе. Всеки Участник (родител и дете) има право да участва с една снимка. Трите снимки, събрали най-много харесвания за периода от 19.03.2018 г. до 19 часа на 26.03.2018 ще бъдат обявени за печеливши и съответно тримата участника (родители и деца) ще бъдат наградени от Мол Марково тепе.

 

VI. Награди

 

Наградите за печелившите участници са, както следва:

 

-          За трето място: карта от детски център Capella Play за 1 ден неограничено време за игра

-          За второ място: карта от детски център Capella Play за 1 ден неограничено време за игра

-          За първо място: карта от детски център Capella Play за 1 ден неограничено време за игра

 

Резултатите от Конкурса ще бъдат оповестени от Организатора по избран от него начин и също така ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговския Център.

 

Наградата ще може да бъде получена на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след края на Конкурса.

 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

 

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Конкурса, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й на координатите, които е предоставил на Организатора. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

 

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

 

VII. Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall /.

Този Конкурс по никакъв начин не е спонсориран, одобрен, администриран или свързана с Facebook.

 

VIII. Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

 

Всеки Участник чрез публикуването на снимка по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Конкурса личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни като същият дава съгласие и от името и за сметка на лицето, което е изобразено на съответната снимка. Организаторът не носи отговорност в случай че това лице или неговият законен представител не са предоставили съгласие за публикуване на съответната снимка.

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника или на лицето, изобразено на съответната фотография. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Конкурса и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

 

IX. Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

X. Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящия конкурс.

 

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

XI. Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.