logo galleria burgas
Официални правила на играта „Най-романтична двойка“

Официални правила на играта „Най-романтична двойка“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНИЯ ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ FACEBOOK ИГРА „НАЙ-РОМАНТИЧНА ДВОЙКА“

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в Играта „Най-романтична двойка“ на Марково Тепе Мол.

 I.                    Организатор на кампанията

Организатор на играта „Най-Романтична Двойка" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

 II.                  Територия, на която се провежда Играта:

Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и във фейсбук страницата на същия.

 III.                Продължителност

Играта се провежда в периода от 10:00 до 20:00 часа на 14 февруари, без прекъсване, съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Търговския център.

След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

 IV.               Участие

Право на участие в Играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст, които имат регистрирани Facebook профили („Участници“), с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител. За избягване на всякакво съмнение, за Участници се считат лицата, които чрез личния си профил във Facebook са публикували съответната снимка по указания в тези правила начин, като същите следва да са изобразени на участващите в Играта снимки. Дадена двойка, публикувала своя/свои снимка/и, се счита за един Участник.

За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

Играта не е обвързана с покупка. В случай че Организаторът установи, че даден Участник е злоупотребил при участието си в играта. Организаторът има право (но не е длъжен) да го дисквалифицира във всеки един момент, включително и след определянето на съответния участник за печеливш.

 V.                 Описание и правила

Играта ще бъде обявена на 14.02 сутринта с публикация във Facebook страницата на Мол Марково тепе.

За да участва за спечелването на награда, участващата двойка следва да направи своя снимка на специалния романтичен фотокът на партера на Търговския център. За да вземе участие двойката трябва да изпрат снимката като лично съобщение до администраторите на Facebook страницата или да я публикуват като коментар под поста за конкурса. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил като може да се публикува само една снимка на дадено лице.

Участникът следва да хареса (Like) Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ и да публикува направената снимка като коментар под публикацията за играта ИЛИ като лично съобщение на Facebook страницата. Във всички случаи Участникът следва да изпрати на лично съобщение до Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ трите си имена, град, имейл адрес и телефон за връзка.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи никаква отговорност в случай че даден Участник е злоупотребил и е публикувал снимка на лице, с което няма роднински или близки отношения или което не е дало съгласието си за снимката.

 VI.               Награди

Наградата за печелившата двойка представлява ваучер на стойност 50 лв за романтична вечеря в ресторант Victoria в Мол Марково тепе. Печелившата двойка ще бъде избрана на случаен принцип измежду всички Участници (Facebook потребители), които са се включили в Играта до съответната дата на теглене в избрано от Организатора време и чрез публичен жребий на случаен принцип. Резултатите от жребия ще бъдат оповестени от Организатора по избран от него начин и също така ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговския Център.

Наградата ще може да бъде получена на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до  две седмици след края на Играта.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

Печелившият Участник следва да уточни с ресторант Victoria удобно време за използване на наградата.

 VII.              Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall /.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

 VIII.            Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез публикуването на снимка по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни като същият дава съгласие и от името и за сметка на лицето, което е изобразено на съответната снимка. Организаторът не носи отговорност в случай че това лице или неговият законен представител не са предоставили съгласие за публикуване на съответната снимка.

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника или на лицето, изобразено на съответната фотография. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Играта и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

IX.                Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 X.                  Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 XI.                Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.