logo galleria burgas
Официални правила на играта „Време за любов. Време за вино“

Официални правила на играта „Време за любов. Време за вино“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Време за любов. Време за вино“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Време за любов. Време за вино" на Марково Тепе Мол.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Време за любов. Време за вино" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ 

 

 

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

 

3.                  Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 10:00ч. на 09.02.2018 г. до 20:00ч. на 14.02.2018 г. или до изчерпване на наградите. За да е валидна регистрацията за участие, тя трябва да е извършена в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4.                  Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.                  Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност  от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в периода на Играта, и (iii) да не се отнасят за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. и т. 5.1., има право да получи скреч карта от промоционалния щанд на кампанията, разположен на ниво партер на Търговския център. Участникът ще може да получи наградата, обозначена на скреч картата, с предявяване на последната в обект на търговеца, участващ в играта, в Марково тепе мол, който е определен конкретно според предмета на наградата като това се отнася до наградите по т. 6.1.1. – в случай че Участникът е взел участие за спечелване на награда, свързана с празника Свети Валентин. В случай че Участникът е участвал за спечелване на награда, свързана с празника Трифон Зарезан и е спечелил такава, то тя ще му бъде предоставена в промокъта на Играта.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да участва в томбола за печалба на наградите по т. 6 по-долу. Правото да се участва в томболата ще се упражнява в промокъта, намиращ се в Търговския център като срещу представяне на касов/и бон/ове, отговарящи на изискванията по т. 5.1. по-горе, от страна на участник, на последния веднага ще се дава възможност да изтегли на случаен принцип скреч карта и да провери дали печели награда. При упражняване на правото си на участие, Учатникът ще има право да избира между два вида скреч-карти – такива, които му дават право да участва за спечелването на награда, свързана с празника Свети Валентин (виж т. 6.1.1. по-долу) и такива, които му дават право да участва за спечелването на награда, свързана с празника Трифон Зарезан (виж т. 6.1.2. по-долу). За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да изтегли само една скреч карта.

След като Участник е участвал с даден/и касов/и бон/ове веднъж, то той не може да участва със същите повторно.

5.4.     Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Време за любов. Време за вино“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.                  Награди

6.1. Скреч-картите се предоставят от Организатора и биха могли да донесат на Участниците следните награди:

6.1.1. Награди за Свети Валентин:

 • 20 броя талони за 10 лв от Парфюмерия Douglas
 • 50 броя ваучери за 10% отстъпка от Ice Jewelry
 • 20 броя талони за 20% отстъпка от магазин Za-Za
 • 20 броя ваучери за 15 лв. магазин Pronta
 • 20 броя бонбониери Raffellо от Супермаркет Триумф
 • 30 броя талони за 10% отстъпка от магазин Florence
 • 2 двойни билета за кинопрожекция от Кино „Арена“

  586 от скреч-картите не носят награда, като след изтриването им се появява текстът „опитай отново“

 

6.1.2. Награди за Трифон Зарезан:

 • 228 бутилки червено вино от Мол Марково тепе;

  522 от скреч-картите не носят награда, като след изтриването им се появява текстът „опитай отново

6.2. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.3. Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на касов/и бон/ове.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Всеки Участник, чрез подаване на талон за участие, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.2. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, снимки, видеозаписи други изображения или сходни материали, отнасящи се до Участниците и/или участието им в Играта. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

7.3. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите.

10.               Спорове

10.1.              Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.