logo galleria burgas
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА  „1000 Коледни изненади“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „1000 Коледни изненади“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „1000 Коледни изненади" на Марково Тепе Мол.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „1000 Коледни изненади" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

3.                  Продължителност на провеждане на играта

3.1. Играта ще се проведе в периода от 10:00 ч. на 19.12.2017 г. (деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година) до 22:00 ч. на 21.12.2017 г. (двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година). Организаторът си запазва правото да преустанови Играта предсрочно в случай на изчерпване на количествата на предметните награди, изброени в т. 6.1.1.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на Играта.

4.                  Участие

4.1. Право на участие в Играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст с местоживеене или временно местопребиваване на територията на Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители, и да са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

5.                  Описание и правила

5.1. Първите 1000 (хиляда) клиенти на Търговския център, които в дните, посочени в т. 3.1., са закупили стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, могат да вземат участие в Играта, като покупката/покупките на всеки участник следва да е/са на стойност не по-малка от 50 (петдесет) лева и да са направени в деня, в който лицето е заявило желание за участие в Играта. Покупките на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева, следва да бъдат доказани с 1 /един/ касов бон, който следва да бъде издаден: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в същия ден, в който лицето заявява желанието си за участие и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели награда, като представи касовия бон за покупката си пред промоционалния екип на Организатора, разположен в промоционалния кът в Търговския център.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва за награда от Играта. Вида на наградите са обозначени върху специални празнични картички, като след представянето на касов/и бон/ове пред промоционалния екип на Организатора на участника се предоставя право да си избере една от празничните картички и да получи наградата, обозначена върху изтеглената от Организатора картичка. Предоставеният/ите касов/и бон/ове се маркират от представител на Организатора и не могат да бъдат използвани повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в Играта преди изчерпването на предвидените Награди, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.                  Награди

6.1. Наградите са осигурени от Организатора и от негови партньори и са следните:

Вид награда

Брой награди

Ваучер от Yves Rocher на стойност  50 лева

3

Едногодишна карта за 10% намаление на цели торти от витрината на Торти Колекция 

50

Бутилка вино Belaire Brut от Магазин Vinopoly 

1

Ваучер от Аndrews на стойност  20 лева

20

Ваучер от Sport Depot на стойност  20 лева

20

Спинер от Carnival Kids 

10

Ваучер от Nail bar за еднократна отстъпка от 15 лева

50

Ваучер от Ice Jewerly за еднократна отстъпка от 10%

20

Ваучер от Yamamay на стойност  20 лева

5

Денимова раничка Guess от Scandal 

5

Тениска от Superdry 

2

Ваучер от Za-Za за еднократна отстъпка от 10%

10

Карта за 20% отстъпка и безплатен очен преглед от Grand Optics 

20

Ваучер от Grand Optics на стойност  20 лева

20

Лак за нокти от Douglas 

20

Ваучер от Kenvelo на стойност  20 лева

10

Ваучер от Terranova за еднократна отстъпка от 20%

100

Ваучер от Pronta на стойност  10 лева

20

Ваучер от Comsed за еднократна отстъпка от 20%

20

Ваучер от Subway за еднократна отстъпка от 10%

20

Часовник с марка Rital от Exess 

5

Талон от Capella Play за един ден неограничена игра в Capella Play

10

Игра "Дженга" от Orange 

8

Монополи от Orange 

2

Календар Paris за 2018 от Orange 

10

Календар BLUMENZAUBER за 2018 от Orange 

10

Ваучер от Солна стая "Хималая" на стойност  20 лева

200

Козметика от Christian of Roma 

4

Гифт карта от Мол Марково Тепе на стойност  100 лева

5

Гифт карта от Мол Марково Тепе на стойност  50 лева

10

Гифт карта от Мол Марково Тепе на стойност  30 лева

30

Бутилка вино от Мол Марково Тепе 

277

Цитрус преса от Супермаркет Триумф 

2

Кухненски миксер от Супермаркет Триумф 

1

 

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, технически характеристики и други специфични характерни черти на стоката са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на касов/и бон/ове и подписване на протоколи за получените награди.

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Всеки Участник, чрез заявяване на желанието си за участие, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.2. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, снимки, видеозаписи други изображения или сходни материали, отнасящи се до Участниците и/или участието им в Играта. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

7.3. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за предсрочно прекратяване на Играта поради изчерпване на наградите.

9.4. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите.

10.               Спорове

10.1.              Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.