logo galleria burgas
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Джуджетата на Мол Марково Тепе“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Джуджетата на Мол Марково Тепе“

 Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Джуджетата на Мол Марково Тепе“ на Марково Тепе Мол.

 

I.                    Организатор на кампанията

Организатор на играта „Джуджетата на Мол Марково Тепе" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

 

II.                  Територия, на която се провежда играта:

Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

 

III.                Продължителност

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 11 декември до 16:00 часа на 29 декември 2017 г., без прекъсване, съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Търговския център.

След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

 

IV.               Участие

Право на участие в играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст („Участници“), с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител. За избягване на всякакво съмнение, за Участници се считат лицата, които чрез личния си профил във Facebook са публикували съответната снимка по указания в тези правила начин, а не лицата, изобразени на публикуваните снимки. Тъй като наградите, предвидени за печелившите от Играта, са насочени към детската аудитория, се препоръчва и насърчава Участниците да публикуват снимки на своите деца.

За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

Играта не е обвързана с покупка. В случай че Организаторът установи, че даден Участник е злоупотребил при участието си в играта. Организаторът има право (но не е длъжен) да го дисквалифицира във всеки един момент, включително и след определянето на съответния участник за печеливш.

 

V.                 Описание и правила

За да участва за спечелването на седмичната награда, Участникът публикува снимка на своя малчуган (до 18-годишна възраст), направена в специално обособения на територията на Мол Марково Тепе коледен кът. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил като може да се публикува само една снимка на дадено лице.

Участникът следва да хареса (Like) Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ и да публикува направената снимка като коментар под публикацията за играта, която е закачена в най-горната част във Facebook страницата на Търговския център ИЛИ като лично съобщение на Facebook страницата. Във всички случаи Участникът следва да изпрати на лично съобщение до Facebook страницата на Markovo Tepe Mall / https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ трите си имена, град, имейл адрес и телефон за връзка.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи никаква отговорност в случай че даден Участник е злоупотребил и е публикувал снимка на лице, с което няма роднински или близки отношения или което не е дало съгласието си за снимката.

 

VI.               Награди

Наградите ще бъдат различни и ще се изтеглят всеки петък от срока на продължителност на Играта, а именно: 15.12.2017 г., 22.12.2017 г. и 29.12.2017 г., измежду всички Участници, които са се включили в Играта до съответната дата на теглене в избрано от Организатора време и чрез публичен жребий на случаен принцип. Резултатите от жребия ще бъдат оповестени от Организатора по избран от него начин и също така ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговския Център.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от Участниците, са следните:

  • Ваучер на стойност 100 лева от магазин Комсед – 1 брой;
  • Ваучер на стойност 100 лева от магазин Original Marines – 1 брой;
  • Ваучер на стойност 100 лева от книжарница Orange – 1 брой;

Наградите ще могат да бъдат получавани на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до  две седмици след края на Играта.

При предметна награда, не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

 

VII.             Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall /.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

 

VIII.           Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез публикуването на снимка по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни като същият дава съгласие и от името и за сметка на лицето, което е изобразено на съответната снимка. Организаторът не носи отговорност в случай че това лице или неговият законен представител не са предоставили съгласие за публикуване на съответната снимка.

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника или на лицето, изобразено на съответната фотография. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Играта и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

IX.                Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

X.                  Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

В случай, че предоставяната награда е услуга, Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. В случай, че предоставяната награда е материална, Организаторът не носи гаранционна отговорност, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.

 

XI.                Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.